Veranderingen in de Zorg

p 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in. Dit betekent onder andere dat de gemeente per 1 januari 2015 een deel van de huidige landelijke voorzieningen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voor de zorg gaat uitvoeren. Een belangrijk uitgangspunt van de Amsterdamse zorg is: meer zelf doen. Men spreekt niet meer van ‘recht op zorg’, maar van noodzaak van zorg.De gemeente wordt verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging en ondersteuning van mensen met een beperking. Dit geldt ook voor mensen met een psychiatrische aandoening. De plannen van de gemeente Amsterdam zijn erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 2015 wordt als een overgangsjaar gezien.

Natuurlijk blijft goede zorg beschikbaar voor hen die dat echt nodig hebben en het zelf niet kunnen organiseren of betalen. De gemeente wil zorg en ondersteuning in de buurt organiseren. Voor en door mensen die de situatie goed kennen. Zo kan de Amsterdammer zo lang mogelijk in zijn/haar vertrouwde omgeving blijven wonen of, als dat niet meer lukt, naar een meer beschermde omgeving verhuizen. Vanaf 2015 bieden wijkzorgteams zorg en ondersteuning in Amsterdam aan. De stad wordt in 22 gebieden van ongeveer 40.000 inwoners opgedeeld. In de teams stellen de huisarts, wijkverpleegkundige, verzorgende, woonbegeleider en maatschappelijk werker, in overleg met degene die de zorg nodig heeft, zorg op maat samen. De wijkzorgteams zijn de spil van de toekomstige Amsterdamse zorg.

De AWBZ, de Wajong, de WSW, de WMO en de wet op de Jeugdzorg veranderen drastisch. Het zorgdeel gaat naar de ZVW (zorgverzekeringswet) en begeleiding naar de WMO. De WSW wordt uitgekleed. Wajong voor nieuwe instromers (na 2014) is alleen voor mensen die nooit kunnen werken. Het overige deel van de jonggehandicapten verdwijnt in de wet ‘Werken naar vermogen’ die vanaf 2015 opgaat in de Participatiewet.
Ook Jeugdzorg, inclusief de jeugd-GGZ, valt in 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De basis generalistische GGZ en de specialistische GGZ

Mensen met milde tot matige problematiek worden door de huisarts verwezen naar de basis GGZ en kunnen niet meer naar de specialistische GGZ. Mensen met ernstige psychiatrische problematiek en zeker zij die een opname nodig hebben kunnen wel rechtstreeks doorverwezen worden naar de specialistische GGZ.

Meer informatie

De landelijke vereniging Ypsilon houdt de actuele stand van www.ypsilon.org/politiek en www.ypsilon.org/transitie.

Marjan ter Avest (directeur LPGGZ) ontving 14-11 het Manifest Ypsilon 2015.

Het keukentafelgesprek – Waar moet u voor, tijdens en na het gesprek aan denken?
Kijk hier voor informatie: Keukentafelgesprek.

Andere websites:

Amsterdam zorg-welzijn
Invoorzorg
Zorghulpatlas 2013-2017
Rijksoverheid en WMO
Hoeverandertmijnzorg